Ông Phan Đức Tú

Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 19xx

Năm 19xx, ông bắt đầu làm việc tại Sao Việt; từ tháng 01/1998 là Giám đốc; từ tháng 3/2005 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ SaoViệt; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc SaoViệt; từ tháng 5/2012 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SaoViệt; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT SaoViệt.

Ông Nguyễn Văn A

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn A

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn A

Tổng giám đốc